วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

tu-get

Page 28

Exercise 1:

1. b 2. d 3. c 4. a 5. b 6. d 7.a 8. a 9. b 10. c

lethal = ถึงตาย,ทำให้ตายได้

awful = แย่, terrible

resentful = เต็มไปด้วยความขุ่นเคือง

tearful = เจ้าน้ำตา

candidly = ตรง ๆ

frankly = directly, honestly

laggard -> lag = fall behind

sloppy = ปอน ๆ -> sloppy speech = พูดไม่ดี พูดไม่ชัด

precise = พิถีพิถัน

stubborn = ดื้อ

punctual = ตรงต่อเวลา

lavish = wasteful = ฟุ่มเฟือย

thrifty = economical =มัธยัสถ์

look down his/her nose = look down upon = ดูถูก

elite = ปัญญาชน คนมีความสามารถ

astute = shrewd = ฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยม แกมโกง

cunning = ฉลาดแกมโกง

inefficient ไม่มีประสิทธิภาพ

wealthy = ร่ำรวย

improve = ยกระดับ ปรับปรุง

cultivate = การเพาะปลูก ปลูกฝังได้

secure (v.) = get, obtain

heinous = ร้ายกาจ โหดร้าย

distinguish = จำแนกความแตกต่างได้, ทำให้เห็นความแตกต่าง

horrible = น่ากลัว,น่าสยดสยอง

disadvantage = ข้อเสียเปรียบ,ข้อด้อย

honorable = มีเกียรติ

page 29

Exercise 2:

1. d 2. c 3. a 4. c 5. a 6. b 7. d 8. a 9. c 10. d

gradually = slowly

emerge = appear

graceful = สง่างาม

split = ผ่า(ฟืน)

erupt = ex + rupt = out + back

evolve = วิวัฒนาการ

abstain from = ab + tain = away from + hold = ละเว้น

abstain from = refrain from

keep up with = ตามติด, ติดตาม

spoil = เสีย

eatable = ซึ่งกินได้

poisonous = เป็นพิษ

noticeable = สังเกตเห็นได้

scour + place + for +something ค้นหาโดยทั่ว

range over = ค้นหา

buckle = (n.)หัวเข็มขัด, (v.) งอ

collapse = ทับ ถล่ม

attemp = พยายาม

vanish = disappear

veil = ผ้าปิดหน้าเจ้าสาว, ปิดบัง

conceal = hind

barge into something = hit against thing

clumsily = อย่างซุ่มซ่าม งุ่มง่าม

weed out = กำจัดวัชพืช => กำจัด

eliminate = กำจัด

supervise = ควบคุมดูแลงาน

compromise = ประนีประนอม

supply = จัดหา

eventually = finally

stingy = thrifty = frugal = มัธยัสถ์ / งก

persistence = ยืนหยัดสู้

page 30

Exercise 3

1. b 2. a 3. c 4. d 5. b 6. c 7. a 8. d 9. b

Migration = อพยพ ย้ายถิ่นฐาน

Alarming = frightening = worrying

Influx = in + flow = การไหลเข้า

Decrease = ลด

Decline = ลดลง เสื่อมลง ปฏิเสธ

Capture = catch

Stem = ก้านดอกไม้, ยับยั้งหรือหยุด

Revolve = re + volve = again,back+roll

Constitue = to form ประกอบเข้าเป็น

Discrimiante = เลือกปฏิบัติ

Nominate = การเสนอชื่อ -> nom =ชื่อ

Major = ส่วนใหญ่ ยศผู้พัน

Aggravate = ทำให้ขุ่นเคือง

Exagerate = พูดเกินจริง

Inform = tell

Make worse = ทำให้แย่ลง

Fluctuate = change continually

Page 31

Exercise 4

1. a 2. c 3. a 4. b 5. d

dump = ทิ้ง(ขยะ)

throw = ทิ้ง ปา

stab = แทง

unconscious = หมดสติ

diminish ลดลง

stuff = ยัด

chop = สับ

fill forcibly = ถูกทำให้เต็มด้วยการบังคับ

alert = ยังตื่น / ยังระแวดระวังดีอยู่รึป่าว

convince = ทำให้เชื่อ

escort = ติดตาม / เพื่อนเที่ยว

bruise= บาดเจ็บ

tatto mark = รอยสัก

pimple = สิว

bear = เปิดเผย เปลือย

bear a burden = แบกภาระ

resisting = ต่อต้าน =oppose

Page 32

Exercise 5

1. b 2. d 3. b 4. c 5. a 6. b 7. d 8. a

labour department กรมแรงงาน

abuse = ทารุณกรรม

ill treatment = bad treatment

legal = เกี่ยวข้องกับกฎหมาย, take a legal action

lawsuit = ดำเนินคดี

alledgely = ถูกอ้างว่า ตามรายงาน

optimistically = อย่างมองโลกในแง่ดี

overwhelmingly = อย่างท่วมท้น

torture = ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน

deceive = หลอกลวง seduce

betray =หักหลัง

fine = ค่าปรับ

lodge = ที่พัก

excuse someone of doing something

lodge a complaint with someone =ยื่นเรื่องร้องทุกข์

file a complaint with someone =ยื่นเรื่องร้องทุกข์

exploit = แสวงหาผลประโยชน์

to voice a statement = แจ้งปากเปล่า

petition = request formally = ฎีกา การร้องเรียน

permit = อนุญาต

exemption = การยกเว้น

brutalise = ป่าเถื่อน

to get involve with = เกี่ยวข้อง

to look down upon= ดูถูก

to interfere with = เข้าไปสอดแทรก/พัวพัน

Page 34

Word study 1

Civilian = พลเรือน

Complicate = สลับซับซ้อน

Intricate =(เครื่องจักร) ที่สลับซับซ้อน

Concur = เห็นพ้องด้วย เกิดขึ้นพร้อมกัน

Digress = พูดออกนอกเรื่อง off track

Fragile =เปราะ แตกง่าย

Frail = ทำลายได้ง่าย

Galore = เต็มไปด้วย เช่น book galore ร้านที่เต็มไปด้วยหนังสือ n.+ galore

Genuine = ของแท้

Hostile = เป็นปฏิปักษ์

Impatient = ไม่อดทน

Restless = กระสับกระส่าย

Inter = ฝัง ขุด

Mitigate = บรรเทา ลดลง

Novice = เณร = beginner ทางด้านงานเขียน งานเพลง

Rarity = สิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น

Shrink = recoil = หด ถอยกลับ ขยาด ไม่กล้า

Sober = หายเมา มีสติบังคับตัวเองได้

Suffice = be enough ,be adequate

Vacant =ว่าง

Occupied = มีคนจองแล้ว

Exercise 1.

1. d 2. c 3. b 4. c 5. a 6. d 7. b 8. a 9. d 10. b

valiant = brave

foe = ศัตรู

burial(n.) bury(v.) การฝัง/ฝัง

fury -> furious

unsubstantiate = ไม่มีหลักฐานยืนยัน

Exercise 2.

1. h 2. a 3. c 4. c 5. j 6. d 7. b 8. i 9. g 10. f

Exercise 3

1. b 2. b 3. a 4. b 5. a

Exercise 4

1. resumed 2. complicated 3. hostile 4.vacant 5.original 6. adequate 7. novice 8. digress 9. civilian 10. recoil

reproduction = copy

distinguish = to differentiate = to tell apart = แยก จำแนก

recoil from = ถอย หดกลับ

digress = overburden

Page 38

Word Study 2

Adjourn เลิกประชุม ปิดประชุม เลิกศาล

Astute = cunning ฉลาดแกมโกง ฉลาดอย่างมีเล่ห์เหลี่ยม

Censure = กล่าวโทษ ie. Censure debate อภิปรายไม่ไว้วางใจ

Demolish รื้อถอนทำลาย

Discharge ปล่อย

Dissent ไม่ลงรอยกัน คิดเห็นไม่ตรงกัน

Equitable เสมอภาค ยุติธรรม

Exonerate ทำให้พ้นผิด ทำให้พ้นมลทิน

Extemporaneous การกระทำที่ฉับพลัน ปุ่บปัป

Extricate คลี่คลาย

Intricate ซับซ้อน

Forfeit สูญเสีย

Illegible อ่านไม่ได้

Inadvertently ทำอะไรโดยไม่เจตนา บังเอิญ

Inappropriate =ไม่เหมาะสม ไม่พอดี

Lucrative = มีกำไรงาม

Prohibit ห้าม

Punctual ตรงต่อเวลา

Rebuke ตำหนิติเตียน

Transient ผ่านไปไม่นาน แวะพักแป๊บเดียว

Exercise 1

1. b 2. b 3. d 4. a 5. a 6. d 7. c 8. a 9. d 10. b

Exercise 2

1. c 2. b 3. b 4. c 5. d 6. a 7. c 8. b 9. b 10. a

Exercise 3

1. b 2. b 3. b 4. a 5. a

Exercise 4

1. intentionally 2. forfeited 3. extemporaneously 4. permanently 5. dissented 6. razed

7. short-lived 8. original 9. astute 10. rebuked (blame)

Page 42.

Word study 3

Cache ที่ซ่อน

Commend ชมเชย ยกย่อง

Despotic ผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาด tyrant ทรราชย์

Dispute = argue พิพาท โต้เถียง โต้แย้ง

Edifice วิมาน อาคารใหญ่โต คฤหาสน์

Era ยุค สมัย

Initiate เริ่มต้น /การรับคนเข้ากลุ่มใหม่

Jolly Roger ธงโจรสลัด

Multitude ฝูงชน มวลชน

Perceive ตระหนัก เข้าใจ สำเหนียก

Portal ทางเข้า (เน้นความหรูหรา)

Restrain ยับยั้ง หน่วงเหนี่ยว

Retract ดึงกลับ หดกลับ ถอยกลับ recoil, shrink, draw back

Spine กระดูกสันหลัง

Stroll เดินเล่น

Timorous เต็มไปด้วยความกลัว

Tuition ค่าเล่าเรียน

Exercise 1

1. f 2. j 3. h 4. b 5. a 6. i 7. c 8. e 9. a 10. g

Exercise 2

1. e 2. h 3. g 4. a 5. b 6. j 7. i 8. c 9. f 10. d

Exercise 3

1. b 2. a 3. a 4. b 5. a

Exercise 4.

1. restrained 2. portal 3. perceived 4. disputed 5. tuition 6. retracted 7. version

8. induct รับเข้า 9. stroll 10. timid ตกใจง่าย

Page 45

Word Study 4

Quarrel = war

Altitude = height

Calamity หายนะ

Congregate ,จับกลุ่ม ประชุมกัน

Convene มาชุมนุมกัน

Cordiality ด้วยหัวใจ

Crony คนสนิท

Deliberately = intentionally โดยตั้งใ ทำด้วยความประณีต

Dispense = give out / mix and give out medicine

Dubious -> doubt คลุมเครือ น่าสงสัย

Extremity ปลายเขต สุดเขต

Hibernate จำศีล

Host เจ้าภาพ เจ้าของงาน เจ้าภาพ พิธีกร

Intimidate -> timid

Preface คำนำ

Relinquish ยอมแพ้

Tolerate อดทน

Forecast (เหมือนกันทั้ง 3 ช่อง) ทำนาย

Exercise 1

1. g 2. i 3. a 4. b 5. d 6. e 7. h 8. j 9. f 10. e

Exercise 2

1. a 2. c 3. a 4. a 5. d 6. b 7. d 8. a 9. c 10. d

Exercise 3

1. b 2. c 3. d 4. a 5. b

Exercise 4.

1. relinquished 2. reflection 3. convened 4. prophesied(predict) 5. host 6. dispense

7. preface 8. intimidated 9. hibernated 10. tolerated

Page 48

Word Study 5

Capsize คว่ำ

Contend ถกเถียง

Decease ความตาย

Din เสียงอึกทึก หนวกหู

Distinguish จำแนกความแตกต่างได้

Divulge เปิดเผย เปิดโปง

Drought = dryness แห้งแล้ง

Famish หิวโหย

Illuminate = light up

Inaudible ไม่สามารถได้ยิน

Incense ธูป

Inundate ท่วมท้น

Jeopardy อันตรายถึงชีวิต

Magnify ขยาย

Puncture ทำให้รั่ว เจาะ acupuncture ฝังเข็ม

Rummage ค้นทุกซอกทุกมุม

Simultaneously ในเวลาเดียวกัน

subsequentlyหลังจากนั้น สิ่งที่ตามมาทีหลัง

survive รอดชีวิต

traverse ข้ามผ่าน

velocity ความเร็ว

Exercise 1

1. a 2. b 3. a 4. a 5. b

Exercise 2.

1. i 2. h 3. f 4. g 5. b 6. a 7. c 8. j 9. e 10. d

Exercise 3.

1. b 2. c 3. a 4. b 5. b 6. 7. 8. 9. 10. d

Exercise 4.

1. famished 2. concurrently 3. rummaged 4. inundated 5. jeopardy 6. contended

7. traverse 8. divulged (disclose) 9. differentiated 10. perforated

Page 51.

Word Study 6

Accommodate จัดหาที่พักให้ ช่วยเหลือ

Accommodation ที่พัก

Apprehend หวาดกลัว ระแวง

Cleave = cling เกาะติด

Conceal = veil = hind

Content พอใจ

Culprit ผู้กระทำความผิด

Eliminate กำจัดออกไป

Facetious ตัวตลก

Fatigue เหนื่อยอ่อน

Infallible เชื่อถือได้

Pilfer ลักทรัพย์(น้อย ๆ)

Province หน้าที่ แวดวงความรู้

Reflect สะท้อน คิดกลับไปกลับมา

Reverse กลับคำตัดสิน

Reverse สิ่งที่ตรงกันข้าม

Shallow ตื้น

Superfluous มากเกินความจำเป็น

Surmount พิชิต

Urban เกี่ยวกับเมือง

Vocation อาชีพ

Exercise 1.

1. c 2. e 3. h 4. a 5. j 6. g 7. I 8. f 9. b 10. d

Exercise 2.

1. c 2. b 3. d 4. d 5. a 6. b 7. d 8. a 9. c 10. a

Exercise 3.

1. a 2. b 3. b 4. a 5. b

Exercise 4.

1. vocational 2. superfluous 3. adhere 4. eliminated 5. fatigued 6. pilfer 7. accommodate

8. reverse 9. surmount 10. facetiuos

Page 55

Word Study 7

Abate ลดลง บรรเทา ระงับ

Conspicuous เห็นได้ชัด

Craft เกี่ยวกับศิลป์

Craven ขี้ขลาด

Currency เงินตรา

Deter ขยาด

Duplicate ทำซ้ำ

Fictitious เป็นนิยาย

Immaculate สะอาดหมดจด

Intervene = interrupt

Miniature เล็ก ๆ จิ๋ว

Quintet กลุ่ม 5 สิ่ง

Reconcile คืนดี

Rural เกี่ยวกับชนบท

Security ความมั่นคงปลอดภัย

Stamina ความแข็งแรง เข้มแข็ง

Volition ความตั้งใจ ปรารถนา wish

Exercise 1.

1. d. 2. c 3. b 4. a 5. a 6. c 7. c 8. b 9. a 10. c

Exercise 2.

1. d 2. b 3. c 4. d 5. d 6. a 7. b 8. c 9. a 10. d

Exercise 3.

1. a 2. b 3. b 4. a 5. b

Exercise 4

1. stamina 2. belligerently 3. security 4. quintet 5. inconspicuously 6. immaculately

7. intervening 8. currency 9. volition 10. abating (decreasing, reducing)

Page 59

Word Study 8

Alternative ทางเลือก

Beverage เครื่องดื่ม

Blunder ข้อผิดพลาด

Controversy เป็นที่โต้แย้งในวงกว้าง

Custody ความดูแล รับผิดชอบ

Diminutive เล็กจิ๋ว

Dispel กระจาย

Dormant ไม่มีปฏิกิริยา

Exclusive กันคนอื่นออก...

Exempt ได้รับการยกเว้น

Imperil ตกอยู่ในอันตราย

Lineage เชื้อสาย วงศ์ตระกูล

Major สำคัญเป็นหลัก

Objective เป้าหมาย

Objective ภาวะวิสัย ó subjective ใช้อารมณ์

Unduly มากเกินไป

Presently ในอีกไม่นาน

Prodigious มหาศาล

Protract ลากออกไป

Retain คงไว้เก็บไว้

Exercise 1.

1. e 2. j 3. d 4. f 5. a 6. I 7. c 8. b 9. g 10. h

Exercise 2

1. d 2. f 3. a 4. c 5. h 6. e 7. I 8. j 9. g 10. b

Exercise 3.

1. 1. b 2. a 3. b 4. a 5. b

Exercise 4

1. prodigious 2. lineage 3. jeopardize 4. retain 5. protract 6. alternative 7. objective

8. major 9. custody 10. dispel

Synonyms

Exercise 1.

1. e 2. h 3. b 4. d 5. f 6. g 7. c 8. I 9. a 10. j

Exercise 2

1.d 2.f 3. I 4. c 5. j 6. e 7. b 8. h 9. a 10. g

Exercise 3

1. e 2. d 3. b 4. h 5. g 6. I 7. j 8. f 9. a 10. c

Exercise 4.

1. d 2. f 3. j 4. c 5. h 6. b 7. i 8. e 9. a 10. g

Exercise 5.

1. j 2. a 3. c 4. h 5. f 6. b 7. e 8. i 9. g 10. d

Exercise 6.

1. b 2. j 3. e 4. g 5. i 6. h 7. a 8. c 9. d 10. f

Exercise 7.

1. d 2. e 3. g 4. j 5. c 6. b 7. f 8. i 9. a 10. h

Exercise 8.

1. e 2. i 3. b 4. d 5. j 6. f 7. c 8. g 9. a 10. h

Exercise 9.

1. g 2. h 3. e 4. d 5. i 6. a 7. j 8. c 9. f 10. b

Exercise 10.

1. f 2. d 3. j 4. g 5. c 6. I 7. a 8. e 9. b 10. h

ไม่มีความคิดเห็น:

Keyword Analyzer

Meta Tag Analyzer
Check your meta tags!

example: http://www.host.com.
URL

(optional)
User Agent * (optional)


Please enter the access code as displayed above.
Access code

Online Meta Tag Analyzer provide by SEOCentro.

Popularity Link Check

Link Popularity Check
How popular is your website?

example: www.host.com or host.com
URL: 1
URL: 2 *
URL: 3 *
Exclude your domain from result.

Send report to an e-mail address (optional).
Email
Send in HTML format.


Please enter the access code as displayed above.
Access code
* The second and third URL is optional.

Online Link Popularity Check provide by SEOCentro.